Download de PDF

Inleiding
Het Kabinet heeft op 17 maart een brief naar de 2e kamer gestuurd waar het pakket maatregelen wordt toegelicht om de economische gevolgen van het corona virus te bestrijden.
Onderstaand een samenvatting van deze brief inzake het pakket maatregelen die nationaal worden getroffen.
Veel van deze regelingen zijn nog niet opengesteld. Maar er wordt hard gewerkt aan de invoering

Werktijdverkorting

WTV regeling ingetrokken
De huidige werktijdverkorting regeling (WTV regeling) komt te vervallen. De regeling is niet berekend om het grote beroep wat er op is gedaan de afgelopen dagen.
Deze regeling is met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
Dit is de regeling die de WTV regeling vervangt per vandaag.

Kenmerken van deze regeling:

 • Er worden geen WW rechten gebruikt van werknemers
 • Er kan tegemoetkoming worden gevraagd voor 3 maanden
 • De 3 maanden periode kan éénmalig met 3 maanden worden verlengd (met wellicht nog nieuwe voorwaarden)
 • 90 % van de loonsom wordt vergoed. Werkgevers betalen 100% door
 • Er moet sprake zijn van minimaal 20% omzetverlies gerekend vanaf 1-3-2020
 • De reeds ingediende WTV aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor NOW
 • Werkgever committeert zich geen ontslag om economische redenen aan te vragen gedurende de periode van tegemoetkoming
 • Geldt voor vaste werknemers en flexibele contracten voor zover ze in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode
 • UWV keert op basis van de aanvraag minimaal 80% op voorschot uit. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies aan omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, wordt hier onmiddellijk breed bekendheid aan gegeven.

Ondersteuning gevestigde ondernemers en zzp-ers

Voor deze groep komt een tijdelijke voorziening voor 3 maanden die z.s.m. ingaat. Zelfstandigen kunnen een beroep doen op deze regeling die uitgevoerd wordt door de gemeenten. De regeling is geënt op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Kenmerken van deze regeling van levensonderhoud:

 • Toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast
 • Binnen 4 weken voor een periode van 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud d.m.v. voorschotten 18 maart 2020
 • Hoogte inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en huishoudsamenstelling maximaal ca € 1.500 per maand netto
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.

Kenmerken ondersteuning bedrijfskapitaal:

 • Lening aanvragen heeft zelfde procedure. Deze bedraagt maximaal € 10.157
 • Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij verstrekken lening voor bedrijfskapitaal worden een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Rente over de lening voor bedrijfskapitaal zal lager zijn dat het huidige rentepercentage
  dat Bbz hanteert.

In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt, opdat die op korte termijn kan worden ingevoerd.

WW-premiedifferentiatie
Sinds 1-1-2020 is de WAB van toepassing. De werkgever betaald een lage ww premie voor vaste contracten en een hoge premie voor flexibele contracten.
In de regeling is opgenomen dat indien er in een kalenderjaar door vaste werknemers meer dan 30% is overgewerkt de werkgever de hoge WW premie moet betalen.
Het kabinet vindt het op dit moment een onbedoeld negatief effect hebben en zal de regeling op dit punt aanpassen.
Daarnaast hebben de werkgevers de verplichting om voor alle vaste medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen. Dit moet voor 1-4-2020 klaar zijn. Deze termijn wordt verlengd tot 1-7-2020.

Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ivm corona crisis.
Dit geldt in het bijzonder voor eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moet staken zoals schoonheidssalons.

Kenmerken:

 • Moet een fysieke inrichting buiten het eigen huis zijn
 • Betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor 3 maanden

Liquiditeitssteun

Uitstel betaling belastingschulden
Ondernemers kunnen middels een brief aan de belastingdienst uitstel van betaling aanvragen.
Nadat de brief is ontvangen zet de belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.
De eerder genoemde ‘vereiste een verklaring van een derde deskundige’ mee te sturen hoeft niet direct te worden meegestuurd.
Het kabinet onderzoekt nog hoe dit proces het meest eenvoudig kan worden vormgegeven.
Mocht dit proces vertraging van aanvragen vertraging oplopen dan worden opgelegde verzuimboetes voor niet (tijdige) betaling worden teruggedraaid of achterwege gelaten.

Heffing energiebelasting
De heffing van energiebelasting voor bedrijven in de 2e, 3e en 4e belastingschijf wordt tijdelijk uitgesteld.

Invorderingsrente en belastingrente
Invorderingsrente is rente die in rekening wordt gebracht door de belastingdienst als niet tijdig wordt betaald. Deze rente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaag van 4% naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingschulden.

Belastingrente wordt gerekend als een aanslag niet op tijd of het juiste bedrag is ingediend bij de belastingdienst. Voor vennootschapsbelasting bedraagt dit percentage 8% voor inkomstenbelasting is dit 4%. Deze percentages worden verlaagd naar 0,01%. Dit gaat voor de vennootschapsbelasting in per 1 juni 2020 en voor de inkomstenbelasting op 1 juli 2020 vanwege uitvoeringstechnische redenen.

Wijzigen voorlopige aanslag
Op basis van schattingen betalen ondernemers over het huidige jaar inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Ondernemers kunnen verzoeken deze aanslagen te verlagen vanwege de corona crisis. De belastingdienst zullen worden ingewilligd.

Borgstelling MKB kredieten (BMKB)
Er komt een tijdelijke verruiming van de BMKB waardoor bedrijven worden geholpen tijdelijke verstrekking van overbruggingskrediet of verhoging rekening courant krediet mogelijk te maken.
Ook opschorten van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid.

GO-regeling
De GO regeling faciliteert ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen. De overheid verstrekt 50% garantie op bankleningen. Het garantiebudget wat hiervoor ter beschikking staat wordt verhoogd van € 400 miljoen naar € 1.5 miljard.

Qredits
Qredits is een verstrekker van microkredieten die als Stichting actief is om starters en kleine ondernemingen te ondersteunen.
Het kabinet gaat Qredits ondersteunen met maximaal € 6 miljoen. Deze ondersteuning zal gelden voor een periode van negen maanden.
De ondersteuning zal bestaan uit een uitstel van aflossingsverplichtingen van maximaal 6 maanden en een rentekorting. Alleen ondernemers met corona gerelateerde omzetdalingen komen hiervoor in aanmerking.

Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL)
Is bedoeld voor ondernemers in de land- of tuinbouw.
Hierbij staat de overheid borg voor een deel van de financiering
Door een tijdelijke gunstigere borgstelling (BL-C) voor werkkapitaal ontstaat verruiming voor financiering en bestrijding liquiditeitsproblemen.

Conclusie

Er worden uitgebreide maatregelen getroffen.
Heeft u vragen of kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op

Download de PDF