Disclaimer

Email disclaimer

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht direct te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. De Meerse Accountants & Adviseurs sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze email. De Meerse Accountants & Adviseurs garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Website disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Meerse Accountants & Adviseurs is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover De Meerse Accountants & Adviseurs geen controle heeft. De Meerse Accountants & Adviseurs draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Meerse Accountants & Adviseurs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meerse Accountants & Adviseurs.

Voor eventuele toestemming kunt u zich tot ons wenden via het contactformulier.

© 2019 De Meerse Accountants & Adviseurs, alle rechten voorbehouden.