Kwaliteit verzekerd

De Meerse Accountants is een kennisintensief bedrijf. Dat vergt onderhoud en ontwikkeling. Het op peil houden van onze kennis is belangrijk. Hiervoor volgen partners en medewerkers regelmatig vaktechnische cursussen en trainingen.

Uiteraard is onze kennis en ervaring gestoeld op een degelijke kennis van het accountantsvak. De partners zijn afgestudeerd Accountants-Administratieconsulenten, en ingeschreven in het register van NBA. De medewerkers hebben ieder op hun eigen vakgebied gekwalificeerde opleidingen gevolgd. NBA logo Standaard
De Meerse Accountants heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is daardoor bevoegd jaarrekeningen van middelgrote en grote ondernemingen te controleren.

Vergunningnummer: 13000043, zie ook de website van de AFM
 

Ons bedrijf is lid van de SRA, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratie consulenten. Dit samenwerkingsverband behartigt niet alleen de belangen van haar leden maar levert ook ondersteuning bij de opleiding van medewerkers en ontwikkeling van producten. Samen met een regelmatige toetsing van kwaliteitsnormen levert dit een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

De Meerse Accountants heeft het Horizontaal Toezicht Convenant gesloten met de Belastingdienst. Dit convenant is een initiatief van onze branche-organisatie SRA en de Belastingdienst met als doel de samenwerking tussen de Belastingdienst en de kantoren te verbeteren en te stroomlijnen. Dit betekent dat de belastingdienst de door ons ingediende belastingaangiften (IB, Vpb, BTW en Loonheffing) in principe als juist beschouwt, aan minimale controles zal onderwerpen en sneller zal afhandelen.

SRA 511 paars
De Meerse Accountants Associatie is verder ingeschreven bij het Register Belasting adviseurs en het Register Payroll Professional (RPP).
Alle organisaties schrijven normen en richtlijnen voor, keuren onze werkzaamheden en bieden opleidingen.

RPP logo

 

 

rb logo

Klachtenregeling

Hebt u - onverhoopt – klachten over ons werk of onze mensen? Help ons dan onze dienstverlening te verbeteren door uw klacht door middel van het klachtenformulier bij ons in te dienen. Wij zorgen voor vertrouwelijke behandeling van uw klacht. Wij zullen de klacht tijdig onderzoeken en u informeren over de uitkomst.

Voor een melding kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Klokkenluidersregeling

De Meerse Accountants heeft een regeling die waarborgt dat personen van onze organisatie en bij ons werkzame of aan ons verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten De Meerse Accountants aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door onze organisatie.

 

Privacy verklaring

Vanwege onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Het spreekt vanzelf dat we hier zorgvuldig mee om gaan.
Wettelijk is vastgelegd dat hierover transparantie dient te worden gegeven hoe dit door ons wordt vorm gegeven.
Dit leest u in bijgaande privacyverklaring.